Document
avatar

Wyślij zapytanie

na interesujący Cię temat...

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu?


Dziękujęmy. Oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.

W ramach medycyny pracy oferujemy obsługę zakładów pracy, a także indywidualnych pracowników w zakresie medycyny pracy.  Zapewniamy konsultacje lekarzy medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia, wpisem do książeczki sanitarno-epidemiologicznej, konsultacje lekarzy specjalistów oraz badania diagnostyczne w zależności od zajmowanego stanowisk pracy.

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno:
- być czytelne, zawierać aktualne informacje
- zawierać wszystkie niezbędne informacje o stanowisku pracy
- posiadać pieczęć firmy z numerem REGON oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik działu kadr)


Przygotowanie do badania:

Bez względu na rodzaj badań Pacjenci zgłaszający się na badania Medycyny Pracy powinni posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz skierowanie na badania profilaktyczne wystawione przez pracodawcę - ważne 3 miesiące od daty wystawienia.

Jeśli Pacjent posiada aktualne wyniki badań laboratoryjnych  – ważne 3 miesiące – powinien je zabrać ze sobą.


Osoby zgłaszające się na badania wstępne lub okresowe:
- pracownicy posiadający grupę inwalidzką - kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności

Osoby zgłaszające się na badanie kontrolne (dotyczy osób przebywających na zwolnieniu lekarskim powyżej  30 dni):
- zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończonym procesie leczenia
- dokumentację medyczną, wyniki badań wykonanych w trakcie leczenia
- w przypadku hospitalizacji - kartę informacyjną leczenia szpitalnego

Osoby zgłaszające się na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych:
- pracowniczą książeczkę zdrowia
- książeczkę sanitarną zawierającą wynik badania kału na nosicielstwo (osoby pracujące w przemyśle spożywczym, służbie zdrowia)

Osoby kierujący samochodem służbowym, kierowcy zawodowi:
- aktualny wynik badania psychotechnicznego
- w przypadku braku badań psychotechnicznych – należy zapisać się na nie w Naszej Przychodni

Pacjenci - spoza firm które mają podpisaną umowę z Przychodnią lub prowadzą własną działalność gospodarczą:
 - w momencie zapisu na badania medycyny pracy wypełniają wniosek o objęcie profilaktyczną opieką medyczną


Podstawę prawną medycyny pracy stanowi:

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. 97, nr 96, poz. 593), Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie  przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
Wiodącym zadaniem medycyny pracy jest sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad  pracującymi. Obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną pracowników / praktykantów spoczywa na (art. 5 ust. 2 ustawy): pracodawcach, szkole lub szkole wyższej (gdy pobierający praktyczną naukę zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych), podmiocie zatrudniającym.

Koszty związane z badaniami profilaktycznymi pracownika ponosi pracodawca (art. 22  ustawy).

Koszty badań profilaktycznych uczniów i studentów kierowanych w ramach programu nauczania na praktyki zawodowe ponosi szkoła lub szkoła wyższa (art. 5 ust. 2. pkt. 2).