Document
avatar

Wyślij zapytanie

na interesujący Cię temat...

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu?


Dziękujęmy. Oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zespołu Przychodni Specjalistycznych Prima Sp. z o. o.

Zachowanie poufności danych i poszanowanie prawa do prywatności osób, których dane osobowe przetwarzamy jest dla nas bardzo ważne. Z uwagi na powyższe dbamy, aby każdy Użytkownik przedmiotowej strony internetowej wiedział w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane jego dane osobowe, kiedy są one wykorzystywane oraz jakie prawa przysługują mu w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych.

DEFINICJE i SKRÓTY:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych),

ADO- Administrator Danych Osobowych,

IOD – Inspektor Ochrony Danych,

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu http://www.przychodnia-prima.pl/

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej http://www.przychodnia-prima.pl/ jest Zespół Przychodni Specjalistycznych Prima Sp.  z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-018) przy ul. Nowogrodzkiej 84/86 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000411727.

Administrator dokłada wszelkiej staranności by interesy i prawa osób, których dane dotyczą, były odpowiednio chronione, a  w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych  z  prawem  celów  i  niepoddawane  dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
  w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • przechowywane w  postaci  umożliwiającej  identyfikację  osób,  których  dotyczą,  nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: umożliwienia korzystania
z serwisu, związanych z technologią cookies w celu dopasowywania wyświetlanych treści i reklam do Twoich zainteresowań, prowadzenia pomiarów jakości i skuteczności, ulepszania treści oraz usług, informowania o treściach i usługach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO. Twoje dane osobowe są przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki/urządzenia.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rezerwacji on-line wizyt i wykonania przez nas usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust 2 lit h RODO w ramach realizacji przez nas obowiązków podmiotu leczniczego, w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz zarządzania świadczeniami opieki zdrowotnej. 

Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość lub pozostawiony w celu kontaktu numer telefonu na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub f RODO.

Ponadto jeśli wyrazisz stosowną zgodę będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu naszych usług.

Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu jeśli są przetwarzane na podstawie zgody lub naszego uzasadnionego interesu. W pozostałym zakresie dane przetwarzane są przez okres przewidziany przepisami prawa.  

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń  i/ lub obrony przez roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż do czasu przedawnienia roszczeń określonego przepisami prawa.

W każdym przypadku, gdy prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji danej czynności. Twoja zgoda może zostać wycofana w każdym momencie, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym
z Administratorem, w tym:

 1. podmiotowi zapewniającemu hosting strony internetowej,
 2. firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT,
 3. firmom doradczym z zakresu ochrony danych osobowych,
 4. mediom społecznościowym: Facebook,
 5. Google Analytics,
 6. oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, w tym upoważnionym organom państwowym.


MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających jego profile prowadzone w serwisach społecznościowych (Facebook). Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzeniem takiego profilu w celu promowania działalności Administratora, informowania o akcjach marketingowych
i innych wydarzeniach organizowanych przez Administratora. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Na naszej stronie znajdują się wtyczka Facebook. Wyświetlając naszą stronę internetową, która zawiera wtyczkę Facebook Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy, czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera usługodawcy i tam przechowywana. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Facebook posiada swoją siedzibę poza Unią Europejską, dlatego też dane osobowe będą udostępniane do państw trzecich (państw spoza EOG – Europejskim Obszarem Gospodarczym).

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Polityka Prywatności serwisu Facebook jest dostępna pod adresem:

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

GOOGLE ANALYTICS

Administrator korzysta z Google Analytics tj. usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (dalej jako: „Google”).

Google Analytics wykorzystuje cookies czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika (np. komputerze) i umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Dane te są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Na zlecenie Administratora Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz Administratora.

Aby zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Twojego sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem:  tools.google.com/dlpage/gaoptout

Administrator korzysta z Google Analytics w celu analizowania korzystania z Serwisu oraz jego usprawniania.

Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1  lit. f  RODO.

Warunki korzystania są dostępne pod adresem: www.google.com/analytics/terms/de.html,

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są pod adresem:

www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także oświadczenie o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy

 1. Prawo do wycofania zgody:

W sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do wycofania jej w każdym momencie. Każdorazowo zostaniesz o tym poinformowany. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zażądać od Administratora informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy.

 1. Prawo do przenoszenia:

Gdy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, zawartej umowy lub w sposób zautomatyzowany, masz prawo do żądania uzyskania kopii tych danych w formacie
o charakterze ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania. Dotyczy
to jedynie danych nam dostarczonych. Masz prawo do żądania przesłania kopii Twoich danych innemu podmiotowi.

 1. Prawo do sprostowania danych:

Masz prawo zażądać sprostowania lub poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne oraz uzupełnienia niekompletnych danych.

 1. Prawo do usunięcia danych:

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Żądanie usunięcia Twoich danych osobowych zostanie przez nad niezwłocznie zrealizowane:

 • Jeśli dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.
 • Jeśli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa ich przetwarzania.
 • Jeśli usunięcie jest wymagane celem wywiązania się ze zobowiązań prawnych przewidzianych w prawie Unii lub w prawie polskim.
 • Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie wystąpią nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 • Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzamy je w związku z marketingiem bezpośrednim.
 • Jeśli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Masz prawo zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli:

 1. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. Wówczas możesz nie zgodzić się na usunięcie Twoich danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
 2. nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy Administrator ograniczy przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
 3. zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Administrator musi ograniczyć przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
 4. Twoje dane są przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed Twoimi roszczeniami.

 

 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania:

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Twoje dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 1. Skarga do organu nadzorczego:

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

 

INFORMACJE TECHNICZNE – PLIKI COOKIES

Podczas korzystania z naszej strony internetowej na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej tzw. pliki cookies. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych strony internetowej, co umożliwia nam rozwijanie strony. Podstawą prawną do zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art.
6 ust. 1 a RODO, tj. Twoja zgoda.

Pliki cookies nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień, ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie ze strony internetowej korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

 

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PODCZAS WIZYTY NA STRONIE INTERNETOWEJ

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Podstawa prawna

dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz poprawy jakości przeglądania.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.  prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

ocena wykorzystania strony
i ulepszenie witryny.

 

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

 1. Pliki niezbędne do działania strony - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony, logowanie do strony, nawigowanie po stronie. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze strony jest niemożliwe. wykorzystuje pliki  cookies  w  celu  dopasowania  zawartości  strony internetowej  do indywidualnych  preferencji  użytkownika,  przygotowania  statystyk  pomagających  poznaniu preferencji   i zachowania użytkowników  oraz  oceny  popularności  strony,  możliwości podejmowania działań marketingowych. Analiza statystyk jest anonimowa.
 2. Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony.
 3. Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji.

 

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie na stronie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

 1. Pliki niezbędne do działania strony - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony, logowanie do strony, nawigowanie po stronie. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze strony jest niemożliwe. wykorzystuje pliki  cookies  w  celu  dopasowania  zawartości  strony internetowej  do indywidualnych  preferencji  użytkownika,  przygotowania  statystyk  pomagających  poznaniu preferencji   i zachowania użytkowników  oraz  oceny  popularności  strony,  możliwości podejmowania działań marketingowych. Analiza statystyk jest anonimowa.
 2. Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony.
 3. Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji.

 

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie na stronie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

KONTAKT

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z nami poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


AKTUALIZACJA

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Będziemy informować o każdej zmianie treści zasad prywatności na bieżąco.