Document
avatar

Wyślij zapytanie

na interesujący Cię temat...

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu?


Dziękujęmy. Oddzwonimy najszybciej jak to możliwe.


Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące
Zespołu Przychodni Specjalistycznych „PRIMA” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Nowogrodzkiej 84/86, 02-018 Warszawa, KRS: 0000411727

Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Przychodni Specjalistycznych Prima Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 84/86,
    02-018 Warszawa, KRS: 0000411727, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony
    Danych dostępnym pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania danych osobowych

Realizacja zamówienia/ usługi.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj.  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia/ usługi oraz przez czas niezbędny po jego/jej zakończeniu.

Odpowiedź na Pani/Pana pytanie.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda.

Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań z Pani/Pana strony ograniczających zgodę.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji odpowiedzi na pytanie oraz przez czas niezbędny po udzieleniu odpowiedzi.

Rozpoczęcia
i zakończenia zainicjowanej przez Panią/Pana rejestracji konta na stronie internetowej.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Pani/Pana dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do wykonania umowy oraz czas niezbędny po jej zakończeniu.

Będąc podmiotem leczniczym jesteśmy zobowiązani do prowadzenia
i przechowywania dokumentacji medycznej.

Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta

Okres  wynikający z przepisów prawa. Tworząc dokumentację medyczną mamy prawo do przechowywania jej przez 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

Skontaktowania się z Panią/Panem pod podanym  numerem telefonu
i adresem e-mail w celach marketingowych.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda.

Podanie nam przez Panią/Pana numeru telefonu i adresu
e-mail odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową dokończenia rejestracji czy wykonania usługi. Niewyrażenie niniejszej zgody nie pozwoli jednak na poinformowanie Pani/Pana o naszych nowych usługach, promocjach, akcjach promocyjnych, świadczeniach etc.

 

Okres trwania akcji marketingowej.

W celu wypełnienia zainicjowanego przez Panią/Pana procesu reklamacyjnego.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Okres wypełnienia obowiązku prawnego
i ewentualny dalszy okres korzystania z usług oferowanych przez Administratora.

Mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw, a także art. 9 ust. 2 lit.  f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.

Okres dochodzenia roszczeń przez Administratora.

Prowadzimy księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Okres konieczny do wypełnienia obowiązku podatkowego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.


RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Ustawa o prawach pacjenta - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.).
Ustawa o rachunkowości - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).

4. Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom, w tym:
    a) innym podmiotom leczniczym, współpracującym z Administratorem
    b) dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, dostawcom usług kurierskich.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
    a) dostępu do swoich danych osobowych,
    b) sprostowania swoich danych osobowych,
    c) usunięcia swoich danych osobowych (żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/ Pana danych osobowych z naszej bazy danych),
    d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
    e) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
    f) przenoszenia danych,
    g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania,
        którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi świadczenie przez nas usług,
    h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
        w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających
        z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi
        nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów,
        praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
        W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.